ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DEVELOPMENT

Πλέον οι χρηματοδοτικές δυνατότητες περιορίζονται ολοένα και περισσότερο. Κάθε δυνατότητα πρέπει να αξιοποιείται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη μετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ευνοϊκούς όρους και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, είτε μέσω ανακύκλωσης (Revolving), είτε μέσω μόχλευσης (Leverage), είτε με πηγές κεφαλαίων (Sources of funding), είτε τέλος μέσω διαχείρισης κεφαλαίων (Fund of funds). Ενδεικτικά αναφέρονται: ΤπΔ, Jessica, Jeremy κ.α

Πέρα από τα εργαλεία μόχλευσης υπάρχουν και τα αμιγώς ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προγράμματα LIFE, Horizon 2020 κ.α. Ανάλογα με τον τύπο του φορέα και τις ανάγκες – στόχους μπορούν κατά περίπτωση να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που τα ανωτέρω προγράμματα προσφέρουν.

  • Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων από Ελλάδα & Ευρώπη
  • Υπηρεσίες επιχειρηματικής στρατηγικής και οικονομικών ανάπτυξης
  • Στρατηγικό σχεδιασμό οργανισμών και εταιριών
  • Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Εκπόνηση φακέλων ΕΣΠΑ
  • Αξιολόγηση προσωπικού
  • Marketing penetration research & reports
  • Real Estate

Ενδιαφέρεστε για τις Υπηρεσίες μας;